تازه‌ترین مطالب درباره نویسندگی

نوشتن به‌مثابه کاوش‌گری در معنای زندگی

نویسنده مانند هر انسانِ دیگر، در جستجوی معنای زندگی است؛ با این تفاوت که او، غور می‌کند و همچون یک کاشف، رنج‌ها، کوشش‌ها و یافته‌هایش را در هیئت کلمات به نمایش می‌گذارد.

دربارۀ من

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com