تازه‌ترین مطالب درباره نویسندگی

نوشتن به‌مثابه کاوش‌گری در معنای زندگی

نویسنده مانند هر انسانِ دیگر، در جستجوی معنای زندگی است؛ با این تفاوت که او، غور می‌کند و همچون یک کاشف، رنج‌ها، کوشش‌ها و یافته‌هایش را در هیئت کلمات به نمایش می‌گذارد.

دربارۀ من