ابزار تکنولوژیک هر روز در دسترس تر می شود و امکان یادداشت برداری و عکس برداری و ضبط صدا و غیره و غیره و غیره و در نهایت انتشار سریع فراهم تر می شود. آن وقت من سفر بروم و تک نگاری نکنم؟ سفر بروم و از رنج و خوشی طی طریقم ننویسم؟
چه وقتها که به باد دادم…

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com