دربارۀ زندگی

کسی از پشتِ گوشی می‌گوید: «عیدت مبارک!»

تو جوان‌مرد نیستی! تو پلیدی، نجسی و هماوردی با تو گرفتاری‌ست. تو جوان‌مرد نیستی زندگی. رفیقانِ من را یکی-یکی از پا می‌اندازی. جانِ من را می‌فرسایی و در آن دم که قهقههٔ پیروزی سر می‌دهی، با انگشت آن نمایه‌های مبهمِ ایمان را نشانم می‌دهی و تمسخرآمیز می‌پرسی: پس چرا یاری‌ات نمی‌کنند؟
تو پلیدی زندگی و من با خود می‌اندیشم «پس چرا یاری‌ام نمی‌کنند؟»
کسی از پشتِ گوشیِ تلفن می‌گوید: «عیدت مبارک!»

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویس، مربی و منتور ورزشی. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم و به آدم‌ها کمک می‌کنم برای به‌روزی، تن‌ورزی کنند.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com