دربارۀ زندگی

پرندهٔ این نزدیکی

پرندهٔ این نزدیکی، در تهرانِ ابری برای که می‌خواند؟ غم است که از آوایش می‌تراود یا شادی‌ست که چهچهه می‌زند؟ غم است انگار. پرندهٔ این نزدیکی، از یارش جداست….

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com