کاش زندگی مدرسه‌ای بود که می‌شد وسطِ زنگِ تفریحِ اولش فرار کرد و به خیابان زد. و کاش شادیِ فرار، صبحِ روزِ بعد تلخ نمی‌شد.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟