دربارۀ زندگی

رحمِ اجاره‌ای!

نوشتۀ 29 خرداد 1392One Comment

فکری را بزایی، ایده‌ای را بپرورانی، رحِم باشی، دایه باشی، بعد یکی بیاید و بگوید «این بچه مالِ من است!»

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویس، مربی و منتور ورزشی. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم و به آدم‌ها کمک می‌کنم برای به‌روزی، تن‌ورزی کنند.

One Comment

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com