در ایران هر لحظه،  هر ساعت،  هر روز یک نویسنده باید با خود مرور کند که نویسنده است،  وگرنه رییسش،  مردمش،  دولتش به فراموشی دچارش خواهند کرد.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟