دربارۀ زندگی

حقارت‌بارترین تأئید

روانشناسی را می‌شناختم که می‌گفت: هر آدمی به تأئیدشدن نیازمند است.
حق با روانشناس است. و من فکر می‌کنم حقارت‌بارترین نوعِ تأئیدن گرفتن همین لایک گرفتن در شبکه‌های اجتماعی‌ست.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟