دربارۀ زندگی

جامعه مدرن: لحن و کلمه به جهنم

در جامعه شبه مدرن امروز ما که سایت های عمه نیوز و شبکه های اجتماعی خوراک ذهنی مردمش را می دهند دیگر لحن و ادبیات نوشته یعنی کشک. حالا دیگر لحن نیست که قضاوت مخاطب را می سازد، بلکه این پیشفرض های ذهنی است که قضاوت می کند.
امروز یک متن سراسر توهین و افترا شجاعانه و خالصانه و محققانه به نظر می رسد و در مقابل چند سطر انتقاد ساده فحاشی، توهین و لجن پراکنی قلمداد می شود.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

2 دیدگاه

نظر شما چیست؟