دربارۀ زندگی

تغییر: نزاعِ روشن‌فکر و حاکم

در جامعهٔ جهان سومی، روشن‌فکر به دنبالِ تغییرِ اوضاعِ موجود است و حاکم، به ثباتِ وضعیتِ فعلی اصرار دارد.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویس، مربی و منتور ورزشی. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم و به آدم‌ها کمک می‌کنم برای به‌روزی، تن‌ورزی کنند.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com