دربارۀ زندگی

باز آمد بوی گند مدرسه…

وودی آلن در جایی گفته که ما آدم بزرگ‌ها موجودات ناسپاسی هستیم، چون هر روز صبح که از خواب پا می‌شویم خدا را بابتِ این‌که دیگر مجبور نیستیم برویم مدرسه شکر نمی‌کنیم.
کسی که روزهای بدی را در دوران مدرسه از سر گذرانده می‌خواهد بگوید که حسابی با وودی آلن هم‌قول است.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com