رابطۀ محمود دولت‌آبادی و منتقدان

نقد و منتقد را رها کن رئیس! بنویس، بنویس

اگرچه زبانِ پختۀ محمود دولت‌آبادی را همیشه ستودم، به‌نظرم داستان‌نویس چیره‌دستی نیست*.  اما مگر می‌شود از آدم‌ها (هرکه باشند و هرچه باشند) نیاموخت؟ شاخک‌های داستان‌نویس تیز است برای آموختن. رابطۀ محمود دولت‌آبادی و منتقدان قابل تأمل است. یک خاطره به‌گمانم…

باز آمد بوی گند مدرسه…

وودی آلن در جایی گفته که ما آدم بزرگ‌ها موجودات ناسپاسی هستیم، چون هر روز صبح که از خواب پا می‌شویم خدا را بابتِ این‌که دیگر مجبور نیستیم برویم مدرسه شکر نمی‌کنیم. کسی که روزهای بدی را در دوران مدرسه…