آگاهی

از چنگیزخان تا مردم جان‌برکف ایران!

عطاملکِ جوینی در تاریخِ جهانگشا در بابِ سقوطِ نیشابور به‌دستِ سپاهِ مغول ناله‌های بسیار کرده. نیشابوری که از آن دم می‌زند نه این نیشابورِ امروزی‌ست. فیروزه‌ای را تصور کنید بر انگشتریِ ایران؛ پرجلوه از تنفسِ علما و آبادیِ کتابخانه‌ها و…

چالش مهاجران افغانستانی در ایران انسانی‌ست نه قومی

قریب به نیم‌قرن از آغازِ مهاجرت‌های جنگ‌زندگانِ افغانستانی به ایران می‌گذرد. بسیاری از خانواده‌های افغانی که امروز در ایران زندگی می‌کنند دیگر با بسیاری از ساختارهای اجتماعی ایران خو گرفته‌اند؛ چه ساختارهای آشکار، چه نهان، چه آن‌ها که آزاردهنده بوده،…