هنری دیوید ثورو

نظریه‌های قابلِ تأملِ فیلسوفِ آنارشیست در قالب اثر دندان‌گیر ادبی

هنری دیوید ثورو فیلسوفِ قرنِ ۱۹ امریکا و نویسندۀ کتاب والدن برای ما ایرانی‌ها نسبتاً گمنام است. نسبت به که؟ نسبت به کسانی مثلِ نیچه یا حتی اپیکور و اسپینوزا.

کتاب خوب چیست

چند دست‌مریزاد و چند «یاد بگیریم!» از کتابخوان‌ها

رسالتِ نانوشته‌ای در خانهٔ کتاب اشا داشتیم و آن «معرفی وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های مؤثر بر جریانِ کتابخوانی» بود. به یاد دارم که چند نمونه را همان سال‌ها که هنوز خانهٔ کتاب اشا سرِ پا بود معرفی کردم. گاهی هم پیش می‌آمد…

فاکتورها را پاس بدار، کتاب را تبلیغ کن!

گیرم که همهٔ برنامه‌هایِ صبحِ تلویزیون یک بخشِ معرفیِ کتاب علم کنند. آب از آب تکان نمی‌خورد. نهایتاً کمی اوضاعِ کتابخوانی‌مان عوض می‌شود، اما تحولِ بزرگی رخ نمی‌دهد. رسانه‌هایِ ایران فقط در تبلیغ نکردن و معرفی نکردنِ کتاب مقصر نیستند،…