زبان فارسی creator: Andrew Power

زبان فارسی و گناه همگانی ما

این روزها دربارۀ زبان فارسی و نوشتار در وب و هکسره همانقدر خواندنیِ ریز و درشت به تورمان می‌خورد که اشتباه‌ها و غلط‌ها. توییتر و اینستاگرامِ افراد مشهور و نوشته‌های سادۀ سطح شهر و مغازه‌ها پر شده از غلط.

معادل‌سازی واژگان بیگانه

معادل‌سازی واژگان: مسیرِ چپکی یا گرداندنِ لقمه دورِ گردن

خوش‌مان بیاید یا نه، ما مصرف‌کنندگانِ فناوری هستیم نه مبتکرانش. مواجهۀ منفعلانۀ ما با فناوری پرواضح است. روندِ کاریکاتوریِ معادل‌سازی واژگان بیگانه در حوزۀ فناوری معلول همین رویکرد است. مسیرِ چپکی: ترجمۀ نظیر به نظیر در دهۀ ۸۰ شمسی، بسیاری…