ادبیات

این ادبیات نیست، دکّانِ رسمی راهزنی‌ست

این ادبیات نیست، دکان راهزنی‌ست. بچۀ پانزده‌ساله به‌اندازۀ سال‌های عمرش کتابِ منتشرشده دارد. خانمی به‌اندازۀ موهای سرِ رودابه کتاب در رشته‌های متنوع ترجمه کرده. بسیاری ناشران حقِ ناچیز نویسنده‌شان را پامال می‌کنند. دکّان زده‌اند به اسمِ ویراستاری و همه کار…