معادل‌سازی واژگان بیگانه

معادل‌سازی واژگان: مسیرِ چپکی یا گرداندنِ لقمه دورِ گردن

خوش‌مان بیاید یا نه، ما مصرف‌کنندگانِ فناوری هستیم نه مبتکرانش. مواجهۀ منفعلانۀ ما با فناوری پرواضح است. روندِ کاریکاتوریِ معادل‌سازی واژگان بیگانه در حوزۀ فناوری معلول همین رویکرد است. مسیرِ چپکی: ترجمۀ نظیر به نظیر در دهۀ ۸۰ شمسی، بسیاری…