فیروزه | داستان کوتاه تلألو رومی فیروزه

داستان کوتاه تلألو رومی فیروزه

پیش از داستان: فروردین ۱۳۹۷ تازه چند روز می‌شد که از سفرِ سوریه بازگشته بودم. مدت‌ها بود داستانی ننوشته بودم و به‌قولِ فرنگی‌ها Writer’s Block رُس‌ام را کشیده بود. از سفر که برگشتم، راهِ نوشتن باز شد. داستانی نو نوشتم…

داستان کوتاه

داستان کوتاه موا بِرَم تَهنا بَشُم

پیش از داستان: هر نویسنده‌ای در هر جای دنیا روزهای بن‌بست را تجربه می‌کند. فرنگی‌ها اسمش را گذشته‌اند Writer’s Block. می‌خواهی بنویسی چون حرفه‌ات نوشتن است، اما کلمات دُرست چیده نمی‌شوند یا به هر دلیل، تمرکزِ لازم را نداری. معمولاً…

به جهان‌گیری داستانِ فارسی امیدوار باشیم؟

حرف زیاد است. این روزها هر کس می‌خواهد دوست‌دارِ ادبیاتِ فارسی به چشم بیاید یا پایی سفت کند و گواه بیاورد که در جایگاهش اضافه و بی‌وجه نیست، از جهان‌گیری ادبیات و خاصه داستانِ فارسی حرف می‌زند. ولی مگر شدنی‌ست؟ اصلاً این…