از چنگیزخان تا مردم جان‌برکف ایران!

[مدت‌زمان خواندن: ۴ دقیقه] عطاملکِ جوینی در تاریخِ جهانگشا در بابِ سقوطِ نیشابور به‌دستِ سپاهِ مغول ناله‌های بسیار کرده. نیشابوری که از آن دم می‌زند نه این نیشابورِ امروزی‌ست. فیروزه‌ای را تصور کنید بر انگشتریِ ایران؛ پرجلوه از تنفسِ علما و آبادیِ کتابخانه‌ها و برکتِ زمین. او می‌نویسد: «تمامتِ خلق را که مانده بودند از زن و مرد به‌صحرا …

ادامه مطلب