دستنوشتۀ خالصانۀ جناب جهانگیر شرفی دربارۀ تذکره اندوهگینان

آقای جهانگیر شرفی از مخاطبانِ دقیق تذکرۀ اندوهگینان، لطف کرده است و چند خطی دربارۀ تذکرۀ اندوهگینان نوشته است. نوشته‌ای است خالصانه و بزرگوارانه که (موقتاً) فقط تصویرِ دست‌نوشته را در اینجا منتشر می‌کنم.

 

۱

 

۲

 

۳

 

۴

نوشته‌های مرتبط