با هر کاری می‌شود پول در آورد جز کاری که ما می‌کنیم

زندگی به من فهماند که با کپی-پیست می‌شود پول درآورد. با خبرسازی هم. با اشتباهاتِ شدید و پربسامدِ تایپی هم. شک دارید؟ کمی «عمه‌نیوز»، «خاله‌نیوز»ها را مرور کنید. اصلاً به خبرگزاریِ فارس سر بزنید. می‌شود دفترِ چند صد میلیونی داشت، می‌شود چند کارمند داشت تا مطالب را از خبرگزاری‌ها کپی کنند و در یک سامانهٔ …

ادامه مطلب